Säännöt

HELSINGIN KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖKLUBI ry.


Ensimmäiset säännöt hyväksytty 8.2.1999

Sääntömuutos hyväksytty vuosikokouksessa 17.3.2023

Sääntömuutos hyväksytty PRH:ssa 4.4.2023


1 §
Yhdistyksen nimi on Helsingin kansainvälinen lehdistöklubi ry,
Helsingfors Internationella Pressklubb rf.
Englanniksi yhdistyksen epävirallinen nimi on Helsinki International
Press-Club. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) edistää journalistista kulttuuria;
2) edistää sananvapautta;
3) vahvistaa journalistien ammatillista identiteettiä sekä
4) koota journalisteja ammatillisten ja eettisten kysymysten ääreen.


3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää ammatillisia keskustelu-, koulutus- ja
kulttuuritilaisuuksia;
- järjestää journalistista näyttelytoimintaa;
- järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä sekä
- luo edellytyksiä jäsenistön kokoustoiminnalle.


4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perustaa rahastoja;
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta;
- toimeenpanna luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä;
- harjoittaa klubitoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
- harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä
kantaa ja vastata.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin
järjestöihin.


5 §
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Suomen Journalistiliiton
jäsenyhdistyksiksi rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen
hallitus on yksimielisesti hyväksynyt jäseniksi. Lisäksi yhdistyksen
kokous voi hyväksyä kannatusjäseneksi muita oikeuskelpoisia
yhteisöjä, yhdistyksiä ja luonnollisia henkilöitä, mikäli kahden
kolmasosan (2/3) enemmistö yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista
jäsenistä hyväksyy nämä yhdistyksen kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen voidaan erottaa, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen
kokouksessa läsnä olevista jäsenistä niin päättää.

6 §
Yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltään
- liittymismaksun;
- vuotuisen jäsenmaksun sekä
- ylimääräisen jäsenmaksun.
Kannatusjäseniltä peritään pelkästään vuotuinen jäsenmaksu, joka voi
olla eri suuruinen kuin varsinaisten jäsenten jäsenmaksu.
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä kerättävien maksujen suuruudesta
päättää yhdistyksen kokous, joka voi delegoida päätöksenteon myös
yhdistyksen hallitukselle.


7 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen
hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit
on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista sitä vaatii.
Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa, joiden toimikausi on
vuosi.


8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai
hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi määrätä henkilön
kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.


9 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkistajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.


10 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.


11 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenillä ei ole
oikeutta olla läsnä yhdistyksen kokouksissa, ellei yhdistyksen
kokous sitä heille myönnä.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


12 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet;
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti
ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


13 §
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin
arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista
jäsenistä sitä vaatii.


14 §
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
kokouksessa läsnä olevista jäsenistä ehdotusta kannattaa.


15 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen
kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä ehdotusta
kannattaa. Purkupäätös on samanlaisella ääntenenemmistöllä
vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa,
aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa.


16 §
Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, lankeavat sen varat tämän
yhdistyksen perustajayhdistyksille tai näiden seuraajille
käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.