Säännöt

HELSINGIN KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖKLUBI ry.


Ensimmäiset säännöt hyväksytty 8.2.1999

Sääntömuutos hyväksytty vuosikokouksessa 4.3. 2010


1 §


Yhdistyksen nimi on Helsingin kansainvälinen lehdistöklubi ry, Helsingfors Internationella Pressklubb rf. Englanniksi yhdistyksen epävirallinen nimi on Helsinki International Pressclub.


Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2 §


Yhdistyksen tarkoituksena on

1) edistää journalistista kulttuuria;

2) edistää sananvapautta;

3) vahvistaa journalistien ammatillista identiteettiä;

4) koota journalisteja ammatillisten ja eettisten kysymysten ääreen;


3 §


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää ammatillisia keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia;

- järjestää journalistista näyttelytoimintaa;

- järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä;

- luo edellytyksiä jäsenistön kokoustoiminnalle.


4 §


Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perustaa rahastoja;

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta;

- toimeenpanna luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä;

- harjoittaa klubitoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä;

- harjoittaa julkaisutoimintaa.


Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.


Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.


5 §


Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Suomen Journalistiliittoon rekisteröidyt yhdistykset,

jotka yhdistyksen hallitus on yksimielisesti hyväksynyt jäseniksi. Lisäksi yhdistyksen kokous

voi hyväksyä kannatusjäseneksi muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, yhdistyksiä ja luonnollisia henkilöitä, mikä 2/3 kokouksessa olevista jäsenistä hyväksyy nämä yhdistyksen kannatusjäseneksi.


Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.


Jäsen voidaan erottaa, mikäli 2/3 kokouksessa olevista jäsenistä niin päättää.


6 §


Yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltään

- liittymismaksun;

- vuotuisen jäsenmaksun;

- ylimääräisen jäsenmaksun;


Kannatusjäseniltä peritään pelkästään vuotuinen jäsenmaksu, joka voi olla eri suuruinen kuin varsinaisten jäsenten jäsenmaksu.


Jäseniltä ja kannatusjäseniltä kerättävien maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous, joka voi delegoida päätöksenteon myös yhdistyksen hallitukselle.


7 §


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 muuta varsinaista jäsentä.


Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista sitä vaatii.


Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi on vuosi.


8 §


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa.


Lisäksi hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.


9 §


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkistajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkistajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


10 §


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.


11 §


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenelläl äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenillä ei ole oikeutta olla läsnä yhdistyksen kokouksissa, ellei yhdistyksen kokous sitä heille myönnä.


Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


12 §


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ;

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä joka vuosi;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13 §


Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnäolevista jäsenistä sitä vaatii.


14 §


Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä ehdotusta kannattaa.


15 §


Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä ehdotusta kannattaa. Purkupäätös on samanlaisella ääntenenemmistöllä vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa, aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa.


16 §


Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, lankeavat sen varat tämän yhdistyksen perustajayhdistyksille tai näiden seuraajille käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.